Regulamin

Regulamin Konkursu FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?

 

§ 1 
Organizatorzy Konkursu

 

  1. Konkurs FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Fundację Puszka, z siedzibą w Warszawie, 03–992, ul. Wodniaków 27, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000398709, oraz m.st. Warszawa, z siedzibą w Warszawie, 00–950, pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanych dalej Organizatorami.

  2. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny.

  3. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim. Prace Konkursowe oraz wszelkie dokumenty w ramach zgłoszenia konkursowego przyjmowane są w języku polskim.

§ 2
Cel Konkursu

 

Celem Konkursu jest:

  1. Poszukiwanie pomysłów i wizji na sposoby mieszkania w Warszawie przyszłości dzięki przeglądowi profesjonalnych i amatorskich propozycji (zwanych dalej Pracami Konkursowymi).

  2. Wyłonienie spośród nadesłanych Prac Konkursowych najciekawszych propozycji oraz ich upowszechnienie i promocja.

  3. Zainteresowanie środowisk profesjonalnych oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy aktualnym stanem wiedzy o mieście wynikającym z prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy i zaangażowanie ich w twórczą i aktywną debatę o przyszłości miasta.

 

§ 3
Przedmiot Konkursu

 

1. Przedmiotem Konkursu jest Praca Konkursowa dotycząca wizji tego, jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości. Organizatorzy poszukują pomysłów na to, czym mogłoby być i jak funkcjonować zamieszkiwanie w stolicy około roku 2050, pod względem zarówno teoretycznym, jak i projektowym czy artystycznym.

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?” może być sformułowana zarówno w postaci konkretnego rozwiązania projektowego, architektonicznego, urbanistycznego, projektu artystycznego czy interdyscyplinarnego, jak i potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie.

3. Prace Konkursowe mogą być wcześniej prezentowane publicznie.

  

§ 4
Uczestnicy i Uczestniczki Konkursu

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych:

a) profesjonalistów, w tym między innymi architektów, urbanistów, artystów, socjologów, kulturoznawców, ekonomistów, filozofów, futurologów, badaczy, studentów, ekspertów i praktyków innych dziedzin;

b) amatorów: dorosłych, młodzieży i dzieci. Uwaga: dla uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz młodszych dzieci przygotowano kategorię FUTUWAWKA.

2. Uczestnicy i Uczestniczki niepełnoletni/e muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

3. Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo.

 

§ 5
Kryteria oceny Prac Konkursowych

 

Ocenie podlegać będzie:

1. Nowatorstwo i oryginalność pomysłu;

2. Adekwatność pomysłu do wyzwań i scenariuszy przyszłości;

3. Czytelność przekazu i jakość prezentacji.

 

§ 6
Jury Konkursowe

 

1. Prace Konkursowe oceniać będzie Jury w składzie (alfabetycznie):

 

– Justyna Biernacka (architektka, doktorantka SGH, sustainability managing partner w firmie doradczej Materiality),

– Joanna Erbel (socjolożka, ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu),

– Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego),

– Monika Konrad (dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju),

– Aleksandra Litorowicz (prezeska Fundacji Puszka, FUTUWAWA, School of Ideas Uniwersytetu SWPS),

– Zbigniew Maćków (architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa oraz Gęsto think tanku o przyszłości zamieszkiwania),

– Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy),

– Aleksandra Przegalińska (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej oraz etyki i społecznej odpowiedzialności Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka AI),

– Filip Springer (pisarz, fotograf, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie),

– Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Bęc Zmiana, redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”).

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany składu Jury z ważnych przyczyn. W takim przypadku zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.

3. Do wyłącznego uznania Jury należy zarówno decyzja o liczbie wyróżnionych Prac Konkursowych, jak i odstąpienie od przyznania pierwszej nagrody oraz innego podziału puli nagród.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
Terminy

 

1. Nadsyłanie Prac Konkursowych: 3 marca – 19 kwietnia 2021 (do godziny 24:00)

2. Głosowanie Jury Konkursowego: 23 kwietnia 2021

3. Otwarcie wystawy konkursowej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury Konkursowe: 2 czerwca 2021 (nie później niż 9 czerwca 2021)

4. Głosowanie publiczności przez stronę internetową Mieszkamy.futuwawa.pl: 26 kwietnia – 17 maja 2021

5. Wyniki podane zostaną na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl, a także poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Laureatów i Laureatek na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

 

§ 8
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Jeden Uczestnik / Uczestniczka może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową lub występować jako współautor / współautorka jednej Pracy Konkursowej.

2. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku prac współtworzonych przez kilka osób każdy ze Współautorów / Współautorek wypełnia i podpisuje własny formularz zgłoszeniowy);

– w przypadku osób niepełnoletnich: zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym);

– Pracę Konkursową, czyli: wizualizacje, rzuty, przekroje, grafiki, fotografie, obrazy, rysunki, opowiadania, teksty, reportaże, scenariusze, opracowania, badania, komiksy, filmy, utwory muzyczne, nagrania, obiekty, makiety oraz wszelkie inne materiały audiowizualne.

a) W przypadku form pisemnych (np. opowiadania), maksymalna długość to 10 stron znormalizowanego tekstu; w przypadku nagrań (wideo czy muzycznych) – 10 minut; w przypadku plików graficznych maksymalna liczba skanów, zdjęć, wizualizacji itp. to 15. W przypadku projektów architektonicznych wizualizacje, rzuty itp. powinny być przesłane jako osobne pliki, nie plansze.

b) Prace Konkursowe powinny być dostarczone w wersji cyfrowej w popularnych formatach, takich jak JPG, PNG, PDF, avi, mp3, wave, mp4, fullHD itp. Pliki graficzne należy przesłać w rozdzielczości 300 dpi. Jeżeli specyfika projektu tego wymaga, dopuszczamy pliki w innych formatach cyfrowych.

c) W przypadku obiektów (instalacji, obrazów, makiet itp.) przyjmowana jest ich dokumentacja w postaci skanów lub zdjęć w rozdzielczości 300 dpi. Zgłaszający zobowiązany jest zachować oryginał takiej pracy na potrzeby jej ewentualnej prezentacji w czasie wystawy konkursowej. Jednocześnie Zgłaszający zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Organizatorów oryginału pracy na potrzeby ekspozycji na wystawie konkursowej (listownie na własny koszt lub dostarczenie do wskazanego miejsca na terenie Warszawy). Przekazanie oryginału pracy będzie ustalane indywidualnie przez dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym.

3. Pracę Konkursową oraz formularz zgłoszeniowy i ewentualną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać na adres: konkurs@futuwawa.pl jako załączniki lub w postaci linków do pobrania (preferowane w przypadku ciężkich plików). Formularz zgłoszeniowy oraz ewentualna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego muszą być ręcznie podpisane i przesłane jako skan w pliku PDF.

4. W przypadku, gdy Praca Konkursowa była wcześniej prezentowana publicznie, należy zawrzeć tę informację w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pominięcia tego faktu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzupełnienia niniejszej informacji.

5. Niedozwolone jest zgłoszenie projektu o treściach zawierających groźby, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, pornograficznych, a także dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej, jeśli zdaniem Organizatorów projekt nie jest zgodny z celami i założeniami Konkursu, postanowieniami Regulaminu lub został przesłany po terminie określonym w Regulaminie Konkursu w paragrafie VII.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poddania Prac Konkursowych korekcie językowej.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia Pracy Konkursowej na portalach Mieszkamy.futuwawa.pl oraz Futuwawa.pl, a także do poddania jej głosowaniu Jury Konkursowego oraz głosowaniu publiczności na stronie internetowej Mieszkamy.futuwawa.pl.

9. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem Organizatorom prawa do wykorzystania projektu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji, z uwzględnieniem zachowania praw autorskich Uczestnika / Uczestniczki Konkursu do nadesłanego projektu:

a) zwielokrotniania projektu w wybranej technice i formacie, z włączeniem druku, archiwizacji, nagrywania analogowego i w technikach cyfrowych;

b) rozpowszechniania projektu lub jego fragmentów w celach promocji Organizatorów oraz Konkursu między innymi w publikacjach medialnych, wydawnictwach zwartych, wystawach, prasie, telewizji, kinie, internecie, urządzeniach mobilnych oraz gadżetach promocyjnych;

c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie i reprodukcja, a także publiczne udostępnienie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

10. Zgłaszający / Zgłaszająca projekt zachowuje prawa autorskie do zgłoszonego projektu.

11. Jeżeli wystąpi konieczność modyfikacji nadesłanych projektów na potrzeby wystawy konkursowej, promocji lub innej formy eksploatacji, Organizatorzy zobowiązują się do uzyskania zgody Zgłaszającego / Zgłaszającej projekt. W uzasadnionych wypadkach na wniosek Organizatorów Zgłaszający / Zgłaszająca zobowiązuje się do współpracy przy dostosowaniu swojej pracy do celów wystawy.

12. Zgłaszając projekt do Konkursu, Zgłaszający / Zgłaszająca oświadcza, że jest autorem / autorką projektu, posiada prawa autorskie do niego i jego rozpowszechniania oraz nie narusza przepisów prawa polskiego ani dóbr osób trzecich.

13. W przypadku Zgłoszeń Konkursowych, do których autorstwo przysługuje więcej niż jednej osobie, osoba zgłaszająca projekt do Konkursu zobowiązana jest posiadać zgodę pozostałych współautorów.

14. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie oraz pracownicy Fundacji Puszka oraz Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§ 9
Nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia

 

1. Nagrody Jury Konkursowego:

– pierwsza nagroda w wysokości 8000 zł;

– druga nagroda w wysokości 4000 zł;

– trzecia nagroda w wysokości 2000 zł;

– wyróżnienia (nagrody rzeczowe);

– nagroda w kategorii FUTUWAWKA (tablet graficzny);

– wyróżnienia w kategorii FUTUWAWKA (nagrody rzeczowe).

2. Nagroda Publiczności wybierana jest spośród wszystkich zakwalifikowanych do Konkursu Prac Konkursowych prezentowanych na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl. Jej wysokość to 1000 zł.

3. Ponadto spośród wszystkich zakwalifikowanych prac Jury Konkursowe wybierze najlepsze projekty do zaprezentowania na wystawie konkursowej.

4. Organizatorzy oraz Jury Konkursowe zastrzegają sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród.

5. Jurorzy i Jurorki pozostający z Uczestnikiem / Uczestniczką Konkursu w relacji mogącej budzić wątpliwości co do bezstronności nie biorą udziału w głosowaniu nad pracami tych uczestników.

6. Nagrody pieniężne wyrażone są w kwotach brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10
Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Fundacja Puszka z siedzibą w Warszawie, 03–992, ul. Wodniaków 27, adres e-mail: info@puszka.waw.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i wyróżnień, ogłoszenia wyników, organizacji wystawy konkursowej, a także promowania Konkursu, Organizatorów oraz Laureatów.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – prawo do:

a) sprostowania danych;

b) usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania danych;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia sprzeciwu;

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu;

d) data urodzenia;

e) adres do korespondencji;

f) biogram;

g) dane niezbędne do przekazania nagrody finansowej / rzeczowej w wypadku zwycięzców, takie jak: adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres urzędu skarbowego, nazwa i numer rachunku bankowego.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

8. Organizator oświadcza, że dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem współorganizatora Konkursu (m.st. Warszawa) oraz obowiązków wynikających z przepisów przewidzianych przepisami prawa.

10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W związku z sytuacja epidemiczną w Polsce, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania obrad Jury Konkursowego oraz ogłoszenia wyników Konkursu w formie wideokonferencji, jak również przesłania statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych na adresy korespondencyjne Laureatów i Laureatek. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do organizacji wystawy konkursowej w formie prezentacji prac online.

3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą Uczestnicy i Uczestniczki Konkursu; nie odpowiadają też za działania osób trzecich związanych z organizacją Konkursu ani za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników i Uczestniczki Konkursu.

4. W trakcie trwania Konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Konkursu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnych podmiotów za bezprawne wykorzystywanie przez Uczestnika / Uczestniczkę utworów innych osób. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich osób trzecich Uczestnik / Uczestniczka odpowiada indywidualnie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

7. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących treści Regulaminu oraz przedmiotu i zasad Konkursu udziela Organizator Konkursu FUTUWAWA pod adresem: futu@futuwawa.pl.

 

Aktualizacja Regulaminu Konkursu z dn. 19.03.2021

§8, punkt 2c (zaznaczone zmiany):

W przypadku obiektów (instalacji, obrazów, makiet itp.) przyjmowana jest ich dokumentacja w postaci skanów lub zdjęć w rozdzielczości 300 dpi. Zgłaszający zobowiązany jest zachować oryginał takiej pracy na potrzeby jej ewentualnej prezentacji w czasie wystawy konkursowej. Jednocześnie Zgłaszający zobowiązuje się do dostarczenia na prośbę Organizatorów oryginału pracy na potrzeby ekspozycji na wystawie konkursowej (listownie na własny koszt lub dostarczenie do wskazanego miejsca na terenie Warszawy). Przekazanie oryginału pracy będzie ustalane indywidualnie przez dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 4, punkt 1b  (zaznaczone zmiany):
b) amatorów: dorosłych, młodzieży i dzieci. Uwaga: dla uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz młodszych dzieci przygotowano kategorię FUTUWAWKA.

Aktualizacja Regulaminu Konkursu z dn. 19.04.2021

Po przyjęciu zgłoszeń w dniu 19.04 Organizator zdecydował o poszerzeniu kategorii FUTUWAWKA i możliwości kwalifikowania do niej prac osób do 18 roku życia. Każdy przypadek kwalifikacji projektu do kategorii FUTUWAWA lub FUTUWAWKA będzie rozpatrywany indywidualnie. Ostateczny głos w tej kwestii posiada Organizator.